Vaststelling voordracht advies herindeling en ondertekening personeelsconvenant › Herindeling Groningen Haren Ten Boer

Vaststelling voordracht advies herindeling en ondertekening personeelsconvenant

20 dec 2016

Vaststelling voordracht herindelingsadvies en ondertekening personeelsconvenant

Deze week zijn twee belangrijke stappen in het herindelingsproces van Groningen, Haren en Ten Boer gezet. Het college van Gedeputeerde Staten stelde de voordracht aan Provinciale Staten tot vaststelling van het herindelingsadvies vast en de colleges van Groningen en Ten Boer ondertekenden een personeelsconvenant, samen met Marga Kool als verbindingspersoon voor de gemeente Haren.

Het herindelingsadvies is een actualisering van het herindelingsontwerp van 13 september 2016. Aanpassingen zijn mede gebaseerd op de 1.127 zienswijzen die op het herindelingsontwerp zijn ingediend. Na behandeling en vaststelling door Provinciale Staten wordt het document gezonden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De definitieve besluitvorming over de herindeling vindt plaats in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

Zienswijzen
In totaal zijn 1.127 zienswijzen ingediend op het herindelingsontwerp. Van de zienswijzen van inwoners en maatschappelijke organisaties komen er 91 uit de gemeente Groningen, 950 uit de gemeente Haren, 7 uit de gemeente Ten Boer en 68 vanuit andere gemeenten en provincies. In totaal hebben 11 bestuurlijke organisaties een zienswijze ingediend. In zijn totaliteit is 39,4% van de zienswijzen positief, 59,9% negatief en is 0,7% neutraal. Van de ontvangen zienswijzen van inwoners en (maatschappelijke) organisaties uit de gemeente Groningen zijn 61 zienswijzen positief en 30 negatief. Vanuit de gemeente Haren gaat het om 333 positieve, 613 negatieve en 4 neutrale zienswijzen. Daarvan komen 859 zienswijzen uit de woonplaats Haren: 310 positief, 546 negatief en 3 neutraal. Vanuit de gemeente Ten Boer zijn 4 positieve en 2 negatieve en 1 neutrale zienswijze ontvangen. GS heeft de zienswijzen verwerkt in een reactienota, die samen met alle geanonimiseerde zienswijzen als bijlage in het herindelingsadvies is opgenomen. Op basis van de reactienota zijn de zienswijzen in het herindelingsadvies verwerkt.

Inhoud zienswijzen
In de zienswijzen geven zowel de voorstanders als de tegenstanders van de herindeling hun mening over verschillende thema’s, zoals de rol en de aanpak van de provincie, de bestuurskracht van de gemeente Haren en de nieuwe gemeente en het draagvlak voor de herindeling. In de reactienota geeft het college van GS antwoord op de ingediende zienswijzen. Verder worden in de zienswijzen veel aandachtspunten aangedragen voor de nieuwe gemeente. Over deze thema’s maken de gemeenten Groningen en Ten Boer - met inbreng van Marga Kool als verbindingspersoon voor de gemeente Haren - afspraken in een bestuursovereenkomst. In deze overeenkomst wordt het toekomstperspectief van de nieuwe gemeente uitgewerkt. De belangrijkste zaken die op dit gebied in de zienswijzen naar voren zijn gebracht, zijn:
- aandacht voor de afstand tussen bestuur en inwoners, bijvoorbeeld door het opstellen van een goed wijken-, dorpen- en kernenbeleid, werken met dorpsraden of andere vormen van decentrale organen of nieuwe/innovatieve vormen van burgerparticipatie;
 - behoud of versterken van voorzieningen in de dorpen, waaronder ook een decentraal gemeentelijk loket;
- evenwichtigheid in de belangen van de stad en die van de dorpen;
- behoud en versterken van de verschillende identiteiten en gemeenschappen;
- behoud van de groene zone en landschappelijke kwaliteiten.

Personeelsconvenant
In het personeelsconvenant staat dat medewerkers die op 1 februari 2017 in vaste dienst zijn van de gemeente Ten Boer en de gemeente Haren op de datum van de herindeling in vaste dienst van de nieuw te vormen gemeente komen. Dat geldt ook voor de medewerkers die op basis van ‘beschut werken’ op die datum in dienst zijn van de gemeente Haren. In het convenant staat ook dat er tot aan de herindeling een ‘open arbeidsmarkt’ komt om onderling vacatures uit te kunnen wisselen. Indien de gemeente Haren dat wenst kunnen hieraan ook medewerkers van Haren meedoen. De nadere uitwerking van het personeelsconvenant vindt plaats in overleg met de vakbonden. Het personeelsconvenant wordt deze week ondertekend door de burgemeesters van Groningen en Ten Boer en door Marga Kool als verbindingspersoon voor Haren. Het convenant is door de ondernemingsraden van de drie gemeenten goed ontvangen.

Haren
Het gemeentebestuur van Haren heeft in september 2016 aangegeven niet meer met de provincie en de gemeenten Groningen en Ten Boer te willen overleggen over het herindelingsproces. Daarom heeft het college van GS vervolgens Marga Kool aangesteld als verbindingspersoon om de belangen, wensen en zorgpunten van inwoners, medewerkers en (maatschappelijke) organisaties van Haren in te brengen in het personeelsconvenant en de bestuursovereenkomst die de gemeenten Groningen en Ten Boer voorbereiden. Zij heeft aangegeven blij te zijn met de constructieve wijze waarop het overleg met de gemeentebesturen van Groningen en Ten Boer tot nu toe verloopt.

Documenten
Documenten over de herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer zijn op deze site te vinden.