Bestuursovereenkomst herindeling Groningen, Ten Boer en Haren › Herindeling Groningen Haren Ten Boer

Bestuursovereenkomst herindeling Groningen, Ten Boer en Haren

Bestuursovereenkomst herindeling Groningen, Ten Boer en Haren

11 jan 2017

Concrete afspraken over de nieuwe gemeente Groningen

Op weg naar de nieuwe gemeente Groningen is deze week een belangrijke stap gezet. De colleges van Groningen en Ten Boer hebben een bestuursovereenkomst (zie documenten) vastgesteld. Hierin staan bijvoorbeeld concrete afspraken over het behoud van de groene gebieden tussen Groningen en Haren en tussen Groningen en Ten Boer. Ook is in de overeenkomst vastgelegd hoe de nieuwe gemeente zal zorgen voor de nabijheid van het bestuur en blijvend goede dienstverlening. De overeenkomst is tot stand gekomen met inbreng van Marga Kool. Zij behartigt op verzoek van de provincie Groningen de belangen van de inwoners en ondernemers van Haren.      
 

De overeenkomst is de uitkomst van een gelijkwaardig proces, waarbij ook Marga Kool als belangenbehartiger volop gelegenheid heeft gehad om voor Haren belangrijke punten in te brengen.

Negen thema’s
De bestuursovereenkomst gaat in op thema’s die inwoners, zo bleek uit de reacties op het herindelingsontwerp, belangrijk vinden. De negen thema’s waarover concrete afspraken zijn gemaakt, zijn:
1. Het groene karakter en bijbehorende natuurwaarden.
2. De identiteit, aantrekkelijkheid, veiligheid en leefbaarheid van dorpen, kernen en buitengebieden.
3. De sociale en fysieke infrastructuur en de voor de dorpen, wijken en kernen unieke betrokkenheid.
4. Voorzieningen in dorpen, wijken en kernen.
5. De gemeentelijke dienstverlening en fysieke en digitale nabijheid.
6. De nabijheid van bestuur en politiek.
7. Economie en bedrijvigheid.
8. Procesaanpak gemeentelijke lasten en heffingen.
9. Samengaan landelijk en stedelijk gebied: gevolgen voor cultuur, werkwijze en bedrijfsvoering nieuwe gemeente.
De concept-bestuursovereenkomst wordt voor definitieve besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraden van Groningen en Ten Boer en wordt daarna meegezonden met het herindelingsadvies naar het ministerie van BZK.